Betaling achterstand

logo Finplus

De wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 werd op 15 juli 2021 verstrengd met als doel liquiditeitsproblemen tegen te gaan. Deze wijzigingen treden in werking 6 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad, sinds 1 februari 2022.

De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:

De betalingstermijn mag maximaal 60 kalenderdagen bedragen, elke langere termijn is nietig. Tot nu toe gold deze maximum termijn in het geval de schuldeiser een KMO was ten aanzien van schuldenaars die geen KMO waren. Deze beperking wordt nu opgeheven en de maximum termijn van 60 kalenderdagen wordt hiermee dus uitgebreid tot alle handelstransacties, ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen. Indien de overeenkomst niks voorziet inzake betalingstermijn, bedraagt deze standaard 30 kalenderdagen zoals de wet nu reeds voorziet. Ook de termijn die partijen kunnen voorzien voor aanvaarding of controle van de conformiteit van de goederen of diensten, dient voortaan begrepen te zijn in die maximale betalingstermijn. Vandaag kunnen partijen de betalingstermijn laten starten na deze verificatietermijn, die zelf 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de goederen of diensten kan bedragen. Met deze wetswijziging, wordt deze verificatie- of aanvaardingstermijn dus begrepen in de betalingstermijn die zodoende wordt ingekort. Opdat de wettelijke maximale betalingstermijn niet omzeild zou worden, mag de ontvangstdatum van de factuur niet meer contractueel bepaald worden tussen partijen. Eens de betalingstermijn overschreden is, wordt het nog openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met interest vanaf de daarop volgende dag, naast de forfaitaire vergoeding van 40 EUR voor de invorderingskosten.

Voor meer info; Annette Vanden Berghe
0479 95 08 37 of 0479 31 11 99

Lees verder →

Clicky